احداث ساختمان اداری – آموزشی.

توضیحات پروژه

نام پروژه :

احداث  ساختمان اداری – آموزشی

کار فرما :

دانشگاه آزاد دماوند

زمان پروژه :

1387

سایر پروژه ها

Back to Top