احداث پروژه مسکونی سردار جنگل تهران.

توضیحات پروژه

نام پروژه :

احداث پروژه مسکونی سردار جنگل تهران

کار فرما :

شرکت تعاونی مسکن سازمان جنگلها و مراتع کشور

زمان پروژه :

1383

سایر پروژه ها

Back to Top