احداث 120 واحد مسکونی پرند 1 و2.

توضیحات پروژه

نام پروژه :

احداث 120 واحد مسکونی پرند 1 و2

کار فرما :

شرکت طرح  و گسترش مسکن اجتماعی

زمان پروژه :

1383

سایر پروژه ها

Back to Top