احداث 180 واحدی بلوکهای مسکونی چالوس.

توضیحات پروژه

نام پروژه :

احداث 180 واحدی بلوکهای مسکونی چالوس

کار فرما :

شرکت سرمایه گذاری ساختمان و مسکن تامین گستر

زمان پروژه :

1388

سایر پروژه ها

Back to Top