احداث 211 واحدی مسکونی کیش.

توضیحات پروژه

نام پروژه :

احداث 211 واحدی مسکونی کیش

کار فرما :

شرکت فنی مهندسی کاراسازه متین

زمان پروژه :

در حال انجام

سایر پروژه ها

Back to Top