احداث 31 واحد مسکونی اختیاریه تهران.

توضیحات پروژه

نام پروژه :

احداث 31 واحد مسکونی اختیاریه تهران

کار فرما :

سرمایه گذاری شرکت

زمان پروژه :

1382

سایر پروژه ها

Back to Top