احداث 418 واحدی مسکونی منطقه 22 تهران.

توضیحات پروژه

نام پروژه :

احداث 418 واحدی مسکونی منطقه 22 تهران

کار فرما :

تعاونی مسکن 12 فروردین ناجا

زمان پروژه :

در حال انجام

سایر پروژه ها

Back to Top