احداث 6 طبقه مسکونی نیاوران.

توضیحات پروژه

نام پروژه :

احداث 6 طبقه مسکونی نیاوران

کار فرما :

سرمایه گذاری شرکت

زمان پروژه :

1383

سایر پروژه ها

Back to Top