احداث 612 واحدی مسکونی هشتگرد.

توضیحات پروژه

نام پروژه :

احداث 612 واحدی مسکونی هشتگرد

کار فرما :

مسکن مهر ( وزارت مسکن و شهرسازی )

زمان پروژه :

در حال انجام

سایر پروژه ها

Back to Top