ساختمان اداری و گمرک بندر انزلی.

توضیحات پروژه

نام پروژه :

ساختمان اداری و گمرک بندر انزلی

کار فرما :

اداره کل بنادر و دریانوردی گیلان

زمان پروژه :

1386

سایر پروژه ها

Back to Top