ساختمان اداری و گمرک بندر خرمشهر.

توضیحات پروژه

نام پروژه :

ساختمان اداری و گمرک بندر خرمشهر

کار فرما :

سازمان بنادر و دریانوردی خرمشهر

زمان پروژه :

1389

سایر پروژه ها

Back to Top