ساختمان اداری و گمرک منطقه اقتصادی امیرآباد.

توضیحات پروژه

نام پروژه :

ساختمان اداری و گمرک منطقه اقتصادی امیرآباد

کار فرما :

منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد شهرستان بهشهر

زمان پروژه :

1389

سایر پروژه ها

Back to Top